Für ein perfektes Shoppingerlebnis nutzen Sie bitte unsere mobil optimierte Version   zum mobilen shop
ROUTE
openingstijdenMA-DO:
08:00-17:00 uur
VRI:
08:00-16:00 uur

Algemene Voorwaarden met klantinformatie

Inhoud

 1. Toepasbaarheid
 2. Sluiting van overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betaalvoorwaarden
 5. Verzend- en leveringsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepasbaarheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Jansen GmbH & Co. KG (hierna „verkoper“ genoemd), zijn van toepassing op alle contracten betreffende de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “klant”) met de verkoper over de goederen die door de verkoper in zijn online-shop worden aangeboden. Hierdoor wordt het opnemen van voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Consumenten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn een natuurlijke persoon, die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die voornamelijk commercieel noch zelfstandig zijn. Ondernemers in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon die bij het afsluiten van een contract een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2) Sluiting van overeenkomst

2.1 De productbeschrijving in de online-shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de kant van de verkoper, maar dienen als mogelijkheid voor de klant een bindend bod in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat door de verkoper in zijn online-shop is geïntegreerd. Nadat de geselecteerde goederen in het winkelwagentje zijn geplaatst en het elektronische bestelproces is voltooid, maakt de klant door op de knop die het bestelproces afsluit te klikken, een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail, fax, postdienst of telefonisch bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper heeft 5 dagen de tijd om het aanbod van de klant aan te nemen,

 • door als verkoper, de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstformaat (fax of e-mail) doorstuurt, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant van doorslaggevend belang is;
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de toegang van de goederen aan de klant beslissend is, of
 • door de klant na het indienen van zijn bestelling een betalingsverzoek te sturen.

Indien meer dan één van de bovengenoemde alternatieven wordt verstrekt, treedt het contract in werking op het moment dat één van de bovenstaande alternatieven zich voordoet. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na indiening van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na indiening van het bod. Indien de verkoper binnen de hiervoor vermelde termijn het aanbod van de klant niet accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod waardoor de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 Wanneer u de betaalmethode „PayPal Express“ selecteert, vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-244 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna „PayPal“), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, deze kunt u vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft – onder de voorwaarden van betalingen zonder PayPal-account, deze vindt u hier https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.  Als de klant tijdens het bestelproces de betaalmogelijkheid „PayPal Express“ kiest, geeft hij door het klikken op deze knop die het bestelproces afsluit automatisch een betalingsopdracht aan PayPal door. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod te accepteren op het moment dat de klant door middel van de knop die het bestelproces sluit het betalingsproces in gang zet.

2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in de vorm van een e-mail, fax of brief naar de klant verzonden nadat hij zijn bestelling samen met deze voorwaarden heeft verzonden. Daarnaast wordt de contracttekst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant deze ten alle tijden via zijn wachtwoord beveiligde klantenaccount door het ingeven van de juiste inloggegevens gratis bekeken worden, dit is echter alleen van toepassing als een klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantenaccount heeft aangemaakt.

2.6 Voor de bindende afgifte van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant door alle informatie nog een keer door te lezen eventuele invoerfouten herkennen. Een effectief technisch hulpmiddel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de site op het scherm vergroot wordt. De klant kan zijn ingevoerde gegevens binnen het elektronische bestelproces zo lang corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces sluit.

2.7 Voor de sluiting van het contract is enkel de Duitse taal beschikbaar.

2.8 Het verwerken van de bestellingen en het opnemen van contact worden doorgaans via e-mail en het automatische bestelproces uitgevoerd. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails ontvangen kunnen worden. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door in opdracht gebrachte derden zijn verzonden, ook daadwerkelijk aankomen.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben een algemeen recht op herroeping.

3.2 Verdere informatie hierover vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) Prijzen en betaalvoorwaarden

4.1 Tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de verkoper, zijn de aangegeven prijzen de totale prijzen incl. BTW.

Indien van toepassing, worden extra levering- en verzendkosten apart vermeld in de betreffende productomschrijving.

4.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen af en toe extra kosten ontstaan, de verkoper is niet verantwoordelijk voor deze kosten en moeten door de klant worden opgevangen. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overboekingskosten, wisselkoersvergoedingen) of invoerbelasting (bijv. tol). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan met betrekking tot het overmaken van geld, zelfs als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie verstuurd moet worden maar de klant wel vanuit een land buiten de Europese Unie betaalt.

4.3 De betaalmogelijkheden worden in de online-shop voor de klant duidelijk aangegeven.

4.4 Indien vooraf betaling door overboeking is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na afloop van het contract verschuldigd, mits beide partijen een later tijdstip zijn overeengekomen.

4.5 Wanneer u de betaalmethode „PayPal Express“ selecteert, vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-244 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna „PayPal“), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, deze kunt u vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft – onder de voorwaarden van betalingen zonder PayPal-account, deze vindt u hier https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

 

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats via de route naar het door de klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het leveringsadres dat in de orderverwerking van de verkoper is aangegeven, van doorslaggevend belang.

5.2 In het geval dat de goederen door een expediteur geleverd worden, zal de levering tot aan de dichtstbijzijnde openbare stoep vanaf het leveringsadres plaatsvinden, tenzij dit anders vermeld staat in de verzendgegevens van de verkoper of tenzij anders overeengekomen.

5.3 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper, aangezien de levering aan de klant niet mogelijk is, draagt de klant de kosten voor het niet succesvol verzenden. Dit geldt echter niet als de klant zijn recht op herroeping effectief uitoefent en niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die het leveren onmogelijk hebben gemaakt, of door tijdelijke verhindering het pakket aan te nemen, hier kan een klant echter geen gebruik van maken als de verkoper dit al een redelijke tijd van tevoren heeft aangekondigd.

5.4 Mocht de klant de goederen zelf op komen halen, informeert de verkoper de klant van tevoren door middel van een e-mail dat de door he bestelde goederen klaar staan. Na ontvangst van deze e-mail, kan de klant na overleg met de verkoper zijn goederen op komen halen. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper een aanbetaling heeft gekregen, behoudt hij tot volledige betaling van de aankoopprijs de goederen in zijn bezit.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien de aankoop defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 Afwijkend hiervan is echter de verjaringstermijn voor aanspraken op garantie van gebruikte goederen na een jaar na levering van de goederen aan de klant. Het verlagen van de verjaringstermijn tot een jaar is echter niet van toepassing

 • voor goederen die volgens hun oorspronkelijke gebruiksdoeleinde voor een bouwwerk zijn gebruikt en die daar defecten hebben veroorzaakt;
 • voor schade die voortvloeit uit letsel op leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd zijn op een opzettelijke of nalatige schending van de plicht van de verkoper of een opzettelijke of nalatige schending van de plicht door een wettelijke vertegenwoordiger of agenten van de verkoper;
 • voor andere schade die voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de verkopers of een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht door een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de koper;
 • in het geval de verkoper opzettelijk defecten of schade heeft verzwegen.

7.3 De klant wordt verzocht, geleverde waren met zichtbare transportschade bij de vervoerder te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractiele herroepingsrecht.

8) Toepasselijk recht

Voor alle wettelijke betrekkingen van partijen is de wet van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluit van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming door middel van verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waarin de consument gewoonlijk woonachtig is, wordt ingetrokken.

9) Jurisdictie

Als de klant optreedt als inkoper, een rechtspersoon of een publiekrechtelijke instantie, gevestigd op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestiging van de verkoper uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract.  Indien de klant buiten de rechtsbevoegdheid van de Bondsrepubliek gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract indien het contract of de vorderingen uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de beroeps- of commerciële activiteit van de klant. In de bovenstaande gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd de rechtbank in de vestigingsplaats van de klant te bellen.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een online geschillenbeslechtingsplatform aan op volgende website:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als een informatiecentrum voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstcontracten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenhandhavingsbureau.

Laatst bekeken